Regulamin sklepu internetowego
Warsztat Ślusarski Krzysztof Dziuba

 1. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Warsztat Ślusarski Krzysztof Dziuba znajdującego się pod witryną internetową www.dziuba.pl, w tym w szczególności warunki zawierania oraz rozwiązywania umów, składania zamówień oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem serwisu jest Księgarnia „Katarzynka” Krzysztof Dziuba z siedzibą w Końskich przy ul. Spółdzielczej 9G, 26-200 Końskie, NIP: 6581025601 Regon: 290618844, wpisanym do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej), zwany dalej „Sprzedającym”.
Serwis umożliwia zakup produktów z branży ślusarskiej udostępnionych na witrynie internetowej www.dziuba.pl.
 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:
Sprzedający – właściciel serwisu
Konsument – Użytkownik lub kupujący będący osobą fizyczną dokonujący rejestracji w Serwisie lub dokonujący zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby
Serwis –platforma sprzedażowa pod adresem www.dziuba.pl, prowadzona przez Sprzedającego
Konto - konto, którego założenie wymagane jest w celu otrzymania statusu Użytkownika i możliwości korzystania z dostępu do niektórych funkcji Serwisu
Regulamin niniejszy Regulamin
Użytkownik dowolna osobę, która utworzyła Konto w Serwisie
Kupujący – osoba dokonująca zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu
Produkt – przedmiot możliwy do nabycia w Serwisie lub zrobiony na indywidualnie zlecenie za pośrednictwem Serwisu
Usługi – usługi możliwe do nabycia w Serwisie lub zamówione indywidualnie za pośrednictwem Serwisu
 1. Założenie Konta w Serwisie
 1. Serwis jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Założenie konta w Serwisie przez osoby niepełnoletnie jest całkowicie zabronione. Użytkownik poprzez rejestrację w Serwisie, dostęp lub korzystanie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 2. W celu założenia konta w Serwisie należy przeczytać oraz zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 3. W celu założenia Konta należy zarejestrować się w Serwisie, podając wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego Konta przez jakiekolwiek strony trzecie w następstwie niezachowania w poufności hasła do Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest:
 1. przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 2. nie przekazywać Sprzedającemu informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub mających na celu popełnienie oszustwa;
 3. nie zakładać więcej, niż jednego Konta w Serwisie;
 4. nie zakładać Konta w imieniu innej osoby.

 1. Zakup oraz dostawa Produktów
 1. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zdjęcia Produktów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy i ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mogą różnić się od dostarczonych Produktów Kupującemu w zależności od zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podane są wartościami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny Produktów znajdują się każdorazowo przy ikonach lub zdjęciach produktu.
 5. Zakupione Produkty mogą być dostarczone w następujący sposób:
 1. Usługa kurierska
 2. Dowóz przez Sprzedającego
 3. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego
 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwo od tej zasady dokonywane jest na zasadzie indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym.
 2. Koszt dostawy Produktów może być uzależniony od wagi Produktów lub od ich wartości.
 3. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego poprzez wybranie opcji dostawy na wskazany w formularzu adres zamówienia.
 4. Dowóz Sprzedającego możliwy jest na zasadzie indywidualnych ustaleń.
 5. Cennik dostawy jest dostępny w Serwisie w zakładce Dostawa.
 6. Płatność za zamówiony towar można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu automatycznego.
 7. Rozliczenie transakcji wykonanej przelewem automatycznym przeprowadzone jest za pośrednictwem Systemu Paybynet. Kupujący przed rozliczeniem transakcji przelewem automatycznym zobowiązany jest zapoznać się, a następnie zaakceptować Regulamin Usługi jednorazowej płatności z wykorzystaniem Systemu Paybynet.
 8. Przed zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z udostępnionymi na stronie Serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. W celu złożenia zamówienia na Produkt dostępy w Serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zamówienie przez wiadomość e-mail na adres: ramy@dziuba.pl lub telefonicznie nr. +48 602 711 599 (opłata za połączenie – zgodna ze stawką operatora, z którego usług korzysta Kupujący).
 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji zamówienia.
 11. Zamówienia Produktów dostępnych w magazynie realizowane są niezwłocznie po przesłaniu informacji Kupującemu o jego realizacji. W przypadku braku Produktu w magazynie lub wytworzenia spersonalizowanego Produktu czas oczekiwania jest dłuższy i wynosi do 10 dni roboczych.
 12. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury papierowej, elektronicznej, paragonu, paragonu z Numerem Identyfikacji Podatkowej - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument może zrezygnować z Produktu kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Konsument podpisze załączony do Regulaminu wzór odstąpienia od umowy oraz wyśle go na adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres Sprzedającego: ramy@dziuba.pl
 3. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie Sprzedającemu w inny sposób, jeżeli wyraża ono wolę Konsumenta w sposób dostateczny oraz jest zgodne z prawem.
 4. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki Produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności za pośrednictwem przelewu na konto, z którego otrzymał płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 7. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 8. Odstąpienie od umowy nie dotyczy Produktów nieprefabrykowanych lub gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ramy@dziuba.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego: Księgarnia “Katarzynka” Krzysztof Dziuba, ul. Spółdzielcza 9G, 26-200 Końskie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej)
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada sprzedanego Produktu jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Zamknięcie Konta oraz zawieszenie Konta w Serwisie

  1. Użytkownik może zamknąć swoje Konto bez podania przyczyny oraz bez konieczności ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Użytkownik może zamknąć swoje Konto kontaktując się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

  2. W sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub gdy Sprzedający będzie posiadać jakiekolwiek wątpliwości w zakresie naruszenia prawa bądź zasad współżycia społecznego przez Użytkownika, Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

 1. tymczasowego zawieszenia konta Użytkownika;
 2. zamknięcie konta Użytkownika.
 1. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedającym poprzez formularz kontaktowy w celu złożenia wyjaśnień i przywrócenia czy odwieszenia swojego konta, z wyjątkiem, gdy konto Użytkownika zostanie zamknięte na żądanie Użytkownika, o którym mowa w artykule 7.1. Regulaminu. Sprzedający podejmie całkowicie we własnym zakresie decyzję dotyczącą zaprzestania stosowania środków.


 1. Dostępność Serwisu
Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże Sprzedający zastrzega, że dostęp może być czasowo ograniczony lub zawieszony bez wcześniejszego zawiadomienia Użytkowników.
 1. Dane osobowe
Składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu lub rejestrując się jako Użytkownik wyraża się zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego zgodnie z prawem oraz Polityką Prywatności.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu jak i Polityki Prywatności, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników. Zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie wraz z określonym terminem ich wejścia w życie, o których Użytkownik zostanie powiadomiony.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy
 3. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie mają znaczenie tylko poglądowe.
 4. Regulamin został sporządzony w języku polskim i podlega prawodawstwu polskiemu.
 5. Wszelkie spory związane z Regulaminem jak i Polityką Prywatności będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miasta Kielce.
 6. Użytkownik może przesłać wszelkie zapytania oraz wnioski związane z użytkowaniem Serwisu przez Formularz kontaktowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2021r.