Polityka Prywatności sklepu internetowego

Warsztat Ślusarski Krzysztof Dziuba

 1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności wraz z Regulaminem określa warunki, zgodnie z którymi zbierane i przetwarzane są dane osobowe Kupujących i Użytkowników. Prosimy o dokładne przeczytanie w celu zapoznania się z polityką oraz praktykami dotyczącymi danych osobowych Kupujących i Użytkowników oraz ich przetwarzania.

 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem jest Księgarnia “Katarzynka” Krzysztof Dziuba – zwany dalej Administratorem. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem przez adres e-mail: ramy@dziuba.pl

 4. Na potrzeby Polityki Prywatności definicje będą miały znaczenie, określone w Regulaminie.

 5. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwany dalej Rozporządzeniem RODO.

 1. Zakres zbierania i przechowywania informacji od Kupujących i Użytkowników.

 1. Zakres

  Administrator może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące Kupujących:

 2. Przechowywanie danych
  1. Dane obowiązkowe, które w razie braku przekazania tych informacji, nie będzie w stanie zapewnić Kupującym przeprowadzenie transakcji:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Adres dostawy

  1. Numer telefonu;

  2. Wszelkiego rodzaju korespondencję między Kupującym a Sprzedawcą;

  3. Historia transakcji;

  4. Informacje, których przekazania może wymagać od Kupujących w celu przeprowadzenia transakcji.

Dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników są przechowywane przez cały okres korzystania z Serwisu - artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO - a ponadto w zakresie:

 • ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora - artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 • rozmów i wiadomości kierowanych do Sprzedawcy - artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
 • przesyłania Kupującym informacji dotyczących korzystania z Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych lub wszelkich innych środków komunikacji - artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
 • przesyłania Użytkownikom informacji dotyczących modyfikacji w zakresie korzystania z Serwisu - artykuł 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia RODO;
 • marketingu dane są przechowywane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika po uprzednim jej wyrażeniu - Artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO.

 1. Odbiorcy informacji pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być usługodawcy świadczący usługi na rzecz w zakresie zagadnień technicznych, analitycznych i informatycznych, prawnych, księgowych, płatniczych, weryfikacji tożsamości, marketingowych oraz realizacji możliwości korzystania z Serwisu.

W razie przeniesienia praw do Serwisu, Administrator może przekazać dane osobowe Użytkowników potencjalnym uprawnionym do Serwisu.

Informacje dotyczące Kupujących mogą zostać ujawnione, jeżeli zostanie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub gdy w dobrej wierze będzie uważać, że udostępnienie lub ujawnienie informacji jest w rozsądnym zakresie niezbędne dla:

 1. obrony przeciwko jakimkolwiek powództwom wytoczonym Administratorowi

 2. w związku z toczącym się postępowaniem

 3. w zakresie dochodzenia lub śledztwa

 4. wykonania jakichkolwiek umów zawartych z naszymi Kupującymi, w tym w zakresie Regulaminu oraz Polityki Prywatności

 5. jakichkolwiek nagłych przypadków stanowiących zagrożenia dla ludzkiego życia lub zdrowia, mogących spowodować śmierć lub odniesienie obrażeń

 6. w celu obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników lub innych osób.

W sytuacji, gdy umowa jest realizowana przez pośrednika, Kupujących może obowiązywać polityka prywatności danego pośrednika, która może zostać przedstawiona Kupującym poza Serwisem. Należy zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przekazaniem przez te strony internetowe jakichkolwiek swoich danych osobowych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania wykonywane poza Serwisem.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią. Użytkownik akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią.

 1. Prawa Użytkowników i Kupujących

4.1. Prawo dostępu, poprawienia, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych (art. 15-21 Rozporządzenia RODO). Należy pamiętać, że może przechowywać niektóre informacje dotyczące Użytkownika zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, lub gdy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne (np. uzasadnione powody, by zadbać o bezpieczeństwo Serwisu oraz innych Użytkowników).

4.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.3. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych ((art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora)), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.
 1. Poufność hasła Użytkownika

Po wybraniu przez Użytkownika hasła umożliwiającego mu dostęp do Serwisu, jest on odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać tego hasła żadnej innej osobie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz Polityka Prywatności określają warunki, zgodnie z którymi zbierane i przetwarzane są dane osobowe Kupujących i Użytkowników.

 2. Sprzedający ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu jak i Polityki Prywatności, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie wraz z określonym terminem ich wejścia w życie, o których Użytkownik zostanie powiadomiony.

 3. Zarówno Użytkownik jak i Kupujący może przesłać wszelkie zapytania oraz wnioski związane z Polityką Prywatności przez adres e-mail: ramy@dziuba.pl

 4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 5 marca 2021 r.